Prosjekter

Bli inspirert av et bredt spekter av referanser. Felles for alle, uavhengig av størrelse, er at de utføres med fokus på solid håndverk og i henhold til inngåtte avtaler!

VA-anlegg Volhaugvegen, Verdal kommune.

Rehabilitering av VA-anlegg i Nordgata og Volhaugvegen.
Omfatter også tilstøtende veger, eller deler av disse. Omfatter også full opprustning av veger som blir berørt av VA-anlegget. Entreprisen omfatter ca. 3000 m grøft med VA-ledninger og opprustning av ca. 1700 m veg.

 

 

 • Byggherre: Verdal kommune
 • Utført: 2016-d.d.

Fv. 17/720 Dyrstad-Sprova-Malm. Parsell: E-4 Fv. 720 Strømnes – Malm, Verran kommune.

Entreprisen omfatter bygging av 5,7 km ny fylkesveg og tilhørende lokalveger mellom Strømnes og Malm. Alle fagområder, som elektrotekniske anlegg, drenering, asfaltering, vegmerking og montering av rekkverk, skilt og lysmaster mv, inngår. På strekningen bygges to krøtterunderganger og etableres fire vegkryss. Videre etableres flere avkjørsler og driftsavkjørsler samt en lunneplass.

 

 • Byggherre: Statens Vegvesen
 • Utført: 2018-2020

Utbedring kryss FV 757 og FV 72 samt opprustning FV 134, Verdal og Levanger kommuner

Utbedring og utvidelser, trafikkøyer, ekstra kjørefelt, forsterkninger og omlegging vei, diverse trafikksikkerhetstiltak

 • Byggherre: Statens Vegvesen
 • Utført: 2016 - d.d.

VVA-anlegg Malmlia etappe 2 og 3

Opprustning vei og VA-anlegg samt noe nyanlegg VA.

 • Byggherre: Verran kommune
 • Kontraktsum: Ca 56 mill.
 • Utført: 2016 - d.d.

Kraftanlegg Byafossen, Steinkjer

Sprengning, bolting og fortanning.

 • Oppdragsgiver: Austad Maskinstasjon as
 • Utført: 2016

Jæktbyn, Steinkjer

Grunn og utomhus arbeider for 8 leilighetsbygg med 30-40 leiligheter i hvert bygg inkl. parkering i kjeller og på uteområder, store grøntområder, vei, vann og avløp samt bru, småbåthavn.

 • Oppdragsgiver: Jæktbyn AS
 • Utført: 2003-2016

Kjønstadmarka II Boligfelt

Vei, vann- og avløpsanlegg for 30 boligtomter.

 • Byggherre: Levanger kommune
 • Utført: 2016

Mela Kraftverk, Snåsa

Totalentreprenør dam, rørgate og kraftstasjon
Arb.fellesskap med Hjelde Maskinservice as

 • Oppdragsgiver: Småkraft AS
 • Utført: 2015-2016

Sannan barnehage, Steinkjer

Tomtearbeid tilbygg barnehage inkl. tilrettelegging uteområder, beplantning, oppsett av lekeapparater..

 • Oppdragsgiver: Fuglesang og Dahl
 • Utført: 2015-2016

Steinkjer Bil – ny bilhall, Steinkjer

Riving av gammel bilhall i stål + grunnarbeid for nytt tilbygg/bilhall.

 • Oppdragsgiver: Byggmesteran as
 • Utført: 2015-2016

Namsos Trafostasjon, Skage

Sprengning av tomt til trafostasjon

 • Oppdragsgiver: Austad Maskinstasjon as
 • Utført: 2015-2016

Hello Brudd, Verdal

Borer og sprenger – kontinuerlig drift

 • Oppdragsgiver: Frøseth as
 • Utført: 2009 - d.d.

Skjøtselkontrakt Steinkjer – Røra

Skjøtsel av grøntanlegg langs E6.

 • Byggherre: Statens Vegvesen
 • Kontraktsum: Ca. 4 mill.
 • Utført: 2013-2016

Fyrhus Venna, Inderøy

Tomt fjernvarme fyrhus og rørgate varmerør ca. 300 meter

 • Oppdragsgiver: A-R Helgemo as
 • Utført: 2015

Parkgata-Kirkegata VVA, Steinkjer

Rehabilitering av – og nytt VA-anlegg, opprustning av vei og fortau

 • Byggherre: Steinkjer kommune
 • Kontraktsum: ca. 4,9 mill.
 • Utført: 2015

Molovegen, rehabilitering av VA-anlegg

VA-grøft, fortau, asfalt, steinlegging, ny strandpromenade, plastring mot sjø.

 • Byggherre: Steinkjer kommune
 • Kontraktsum: ca. 6 mill.
 • Utført: 2015

GS-vei, Elvebredden

Ny gs-vei inkl. parkeringsplass

 • Byggherre: Levanger kommune
 • Kontraktsum: Ca. 2 mill.
 • Utført: 2015

Inderøy Skipark

Nytt snøproduksjonsanlegg til 2,5 km. lysløype og skileikanlegg.

 • Oppdragsgiver: Inderøy Idrettslag
 • Utført: 2015

Jula varehus, Steinkjer

Forankring av spuntvegg

 • Oppdragsgiver: Kynningsrud Fundament
 • Utført: 2015

Veglys i 2015 Fv. 753 Åsen – Hopla, Levanger

Nytt veilysanlegg ca. 3,5 km.

 • Byggherre: Statens Vegvesen
 • Kontraktsum: Ca. 3,5 mill.
 • Utført: 2015

Utslippsledning Sjøbadet

Overvann og overløp fra spillvannspumpestasjon

 • Byggherre: Levanger kommune
 • Kontraktsum: Ca. 1 mill.
 • Utført: 2015

Jøa Flerbrukshall, Fosnes

Sprengning av tomt til basseng og idrettshall

 • Oppdragsgiver: Glømmen Entreprenør as
 • Utført: 2015

Fv. 229 Lyngstad skole – Kjerknesvågen, Inderøy

Bygging av ny g/s-vei samt ny fv. 229

 • Byggherre: Statens Vegvesen
 • Kontraktsum: Ca. 9 mill.
 • Utført: 2015

Bessaker Vindmøllepark, Osen

Boring for stagforankring til møllefundamenter

 • Oppdragsgiver: Stenger og Ibsen Construction Norge as
 • Utført: 2015

Bessaker Vindmøllepark, Osen

Boring og sprengning til fundament, sidetak og veier

 • Oppdragsgiver: Johs. Syltern as
 • Utført: 2015

Egge barnehage, Steinkjer

Tomtearbeid for ny barnehage inkl. tilrettelegging uteområder, beplantning, oppsett av lekeapparater..

 • Oppdragsgiver: Byggmester Grande as
 • Utført: 2014-2015

Malm oppvekstsenter, Verran

Grunnarbeid for ny bygningsmasse og konstruksjoner

 • Oppdragsgiver: Byggmester Grande as
 • Utført: 2014-2015

Statens Hus, Steinkjer

Opparbeidelse av nye parkeringsplasser og flytting av kunstverk

 • Byggherre: Statsbygg Midt-Norge
 • Kontraktsum: Ca. 1,2 mill.
 • Utført: 2014-2015

Forankring leiligheter, Trondheim

Forankring av 2 stk. leilighetsbygg

 • Oppdragsgiver: Kynningsrud Fundament
 • Utført: 2014

Valan brudd, Skogn

Borer og sprenger, ca. 60 000 m3.

 • Oppdragsgiver: Kjell Lian AS
 • Utført: 2014

Fv. 42 Langstein-Borås, Fv. 39 Voll-Skatval inkl. Myr bru

Bygging og utbedring av eksisterende veg.

 • Byggherre: Statens Vegvesen
 • Kontraktsum: Ca. 17 mill.
 • Utført: 2014

Coop Ekstra, Inderøy

Grunn og utomhus arbeider.

 • Oppdragsgiver: Byggmesteran AS
 • Utført: 2014

Vei, vann og avløpssanering Hegglia-Bamberg

Vann- og avløpssanering.

 • Byggherre: Levanger kommune
 • Kontraktsum: Ca. 9 mill.
 • Utført: 2013-2014

Inderøy skipark

Ny skistadion inkl. løyper/traseer, skiskytteranlegg, parkeringsplasser.

 • Oppdragsgiver: Inderøy idrettslag
 • Utført: 2013-2014

Nessjordet Sentrumsbygg 1, Inderøy

Grunnarbeider, utomhus arbeider og utomhus vann- og avløpsanlegg, takterrasse med grøntanlegg.

 • Oppdragsgiver: Byggmester Grande AS
 • Utført: 2013-2014

Vann og avløpsanlegg Holåsen, Skogn

Vann- og avløpssanering.

 • Byggherre: Levanger kommune
 • Kontraktsum: Ca. 5 mill.
 • Utført: 2013-2014

Bygging og utbedring av støyskjermer i Levanger og Stjørdal

Bygging av nye og utbedring av eksisterende støyskjermer.

 • Byggherre: Statens Vegvesen
 • Kontraktsum: Ca. 3 mill.
 • Utført: 2013-2014

Vei, vann og avløpsanlegg, Ørmelen III, 2. etappe

Sanering inkl. gatelys og kabelarbeid.

 • Byggherre: Verdal kommune
 • Kontraktsum: Ca. 15 mill.
 • Utført: 2013-2014

Skjøtselskontrakt Levanger – Åsen

Skjøtsel av grøntanlegg langs E6.

 • Byggherre: Statens Vegvesen
 • Kontraktsum: Ca. 2 mill.
 • Utført: 2011-2014

Hogstad motorcrossbane, Inderøy

Oppbygging og planering av løypetraseer.

 • Oppdragsgiver: Inderøy Motorklubb
 • Utført: 2011-2014

Dampsaga Bad, Steinkjer

Grunn- og utomhus arbeider, grøntarbeider.

 • Oppdragsgiver: Fuglesang og Dahl AS
 • Utført: 2013

Leksvik Helsetun, Leksvik

Grunn og utomhus arbeider.

 • Oppdragsgiver: Fuglesang og Dahl AS
 • Utført: 2013

Veglys i 2013 i Nord-Trøndelag

Nyanlegg på Stjørdal, Frosta, Ronglan-Skogn, Verdal, Røra og Flatanger.

 • Byggherre: Statens Vegvesen
 • Kontraktsum: Ca. 11 mill.
 • Utført: 2013

Vei, vann og avløpsanlegg, Rinnleiret

Vann og avløpsledninger inkl. pumpestasjoner, grøftesprengning og bygging av vei.

 • Byggherre: Verdal kommune
 • Kontraktsum: Ca. 4 mill.
 • Utført: 2013

Voldsetelva Kraftverk, Verran

Totalentreprenør dam, rørgate og kraftstasjon.

 • Oppdragsgiver: Blåfall AS
 • Utført: 2012-2013

Skogsbilvei Verran

Skogsbilvei kl.4, 1380 meter i utfordrende terreng.

 • Oppdragsgiver: Woldseth Samdrift DA
 • Utført: 2012-2013

Leksdalsvatnet, vannledning

Ny vannledning på land inkl. 12 km sjøledning inkl. sprengning.

 • Byggherre: Verdal kommune
 • Kontraktsum: Ca. 16 mill.
 • Utført: 2010-2013

Vei, vann- og avløpsanlegg, Venna

Ny vei, fjernvarmerør og VA-ledninger.

 • Byggherre: Inderøy kommune
 • Kontraktsum: Ca. 5 mill.
 • Utført: 2012

Høydebasseng Flaget

Nytt vannbasseng 2000 m3, Ventilkammer, utvendig VA-anlegg og veiadkomst.

 • Byggherre: Inderøy kommune
 • Kontraktsum: Ca. 11 mill.
 • Utført: 2011-2012

Dagali barnehage, Levanger

Murer, lekeområde, park og hage.

 • Oppdragsgiver: Dagali barnehage
 • Utført: 2011-2012

Tomtearbeid Majoren-Sannan, Steinkjer kommune

Grunn- og utomhus arbeid for leiligheter og butikk.

 • Oppdragsgiver: Byggmesteran AS
 • Utført: 2011-2012

Mølnmuran – Restaurering og gjenoppbygging

Deler av murene etter Straumens Tidevannsmølle (I drift sist på 1800-tallet) er etter mange år med sterk strøm og isgang revet ned. De «siste spor» bygges opp igjen til slik de opprinnelig var.

 • Oppdragsgiver: Inderøy Museum og Historielag
 • Utført: 2011-2012

Halsan Brudd, Levanger

Boring og sprengning – kontinuerlig drift

 • Oppdragsgiver: Frøseth as
 • Utført: 2008 - d.d.

Trafikksikkerhetstiltak Sørdelen i Nord-Trøndelag

Busslommer, snuplasser, midt-rabatter, fartputer, plastring av skråninger etc. på riks- og fylkesveier hovedsakelig på strekningen Meråker-Inderøy.

 • Byggherre: Statens Vegvesen
 • Kontraktsum: Ca. 2 mill.
 • Utført: 2011-2012

Røra Fabrikker, tilbygg nytt fryserom

Grunn og utomhus arbeider.

 • Oppdragsgiver: Gran og Ekran AS
 • Utført: 2011-2012

Vannforsyning Hamrem

Rehabilitering vannledningsnett.

 • Byggherre: Steinkjer kommune
 • Kontraktsum: Ca. 1 mill.
 • Utført: 2011-2012

Skjøtselskontrakt Steinkjer – Røra

Skjøtsel av grøntanlegg langs E6.

 • Byggherre: Statens Vegvesen
 • Kontraktsum: Ca. 3 mill.
 • Utført: 2009-2012

Stasjonsundergang jernbane, Verdal

Betongkulvert under jernbanestasjon. Ny gate, opprustning vei, parkanlegg, støttemurer, pumpestasjoner, omlegging av jernbanespor.

 • Byggherre: Verdal kommune
 • Kontraktsum: Ca. 30 mill.
 • Utført: 2009-2012

Fv 17 Bangsundsvingene, Namsos

Boring og sprengning av 120 000 m3 fjell. Arbeidsfellesskap med Høgmo Fjellsprengning AS.

 • Oppdragsgiver: Johs. Syltern AS
 • Utført: 2013-2014

Vei, vann og avløpsanlegg Ørmelen III, 1 etappe

Nytt ledningsnett, veiarbeid inkl. gatelys.

 • Byggherre: Verdal kommune
 • Kontraktsum: Ca. 20 mill.
 • Utført: 2010-2011

E39 Harangen – Høgkjølen

Boring og sprengning av 400 000 m3 fjell i veilinje og sidetak. Arbeidsfellesskap med Høgmo Fjellsprengning AS.

 • Oppdragsgiver: Johs. Syltern AS
 • Utført: 2013-2014

Brovoldelva, Snåsa kommune

Totalentreprenør, dam, rørgate og kraftstasjon.

 • Oppdragsgiver: Småkraft AS
 • Utført: 2009-2011

Ursdalen Minikraftverk, Mosjøen

Totalentreprenør, dam, rørgate og kraftstasjon.

 • Oppdragsgiver: Rovas
 • Utført: 2009-2011

VVA-anlegg Næssjordet

Nytt VVA-anlegg

 • Byggherre: Inderøy kommune
 • Utført: 2010

Tua Minikraftverk, Verran

Totalentreprenør dam, rørgate og kraftstasjon

 • Oppdragsgiver: Småkraft as
 • Utført: 2009-2010

Skogn barne og ungdomsskole, Levanger

Grunn- og utomhusarbeider

 • Oppdragsgiver: Fuglesang og Dahl
 • Utført: 2009

E6 Frøset-Sørlia i Steinkjer kommune

Ny firefelts E6. Arbeidsfellesskap med Grunnarbeid AS.

 • Byggherre: Statens Vegvesen
 • Kontraktsum: Ca. 130 mill.
 • Utført: 2009

Rasteplass E6, Steinkjer

Ny rasteplass ved E6.

 • Byggherre: Statens Vegvesen
 • Kontraktsum: Ca. 4 mill.
 • Utført: 2008-2009
Noe du lurer på? Kontakt oss idag